PRIVACYVERKLARING VOORUITZICHT

1. PRIVACYBELEID

Deze privacyverklaring strekt ertoe duidelijk en transparant informatie te bieden aangaande de persoonsgegevens die VOORUITZICHT verzamelt, de wijze waarop die gegevens worden verzameld, gebruikt en meegedeeld, evenals informatie aangaande de procedures die wij invoeren om jouw recht op privacy te waarborgen.

Ons privacy beleid is zowel van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website, als bij het leveren van onze diensten.

Wanneer VOORUITZICHT jouw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, is VOORUITZICHT (meer bepaald nv Bouwonderneming Vooruitzicht, met maatschappelijke zetel te 2000 ANTWERPEN, Leopold de Waelplaats 26 en met ondernemingsnummer 0404 678 357) de verwerkingsverantwoordelijke.

VOORUITZICHT verbindt zich ertoe om te allen tijde de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming, waaronder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit impliceert onder meer dat:

 • Jouw persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in deze Privacyverklaring;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Je zal worden gevraagd om jouw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • De passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen opdat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gegarandeerd is;
 • Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is terug te vinden op onze website (www.vooruitzicht.be). Als je vragen hebt in verband met deze privacyverklaring, kan je een e-mail sturen naar verkoop@vooruitzicht.be.

2. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Op grond van de overeenkomst die je met VOORUITZICHT afsluit, dan wel op basis van je toestemming, of op grond van de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VOORUITZICHT, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

 • De gegevens die je ons meedeelt via onze website, telefoon of op welke manier dan ook. Via de website verzamelen we je naam, gemeente, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel extra ingegeven info.
 • Automatisch verzamelde gegevens: wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we informatie aan de hand van cookies. Lees hier meer over in ons cookiebeleid.
 • De gegevens die wij ontvangen via onze commerciële partners. Deze partners garanderen hierbij dat zij de desbetreffende persoonsgegevens op een legitieme manier hebben verworven en dat zij toestemming hebben om deze te delen met ons.

We verzamelen in elk geval niet meer persoonsgegevens dan nodig is.

3. HOE GEBRUIKEN WE JOUW GEGEVENS?

A. Doelstellingen

We gebruiken deze gegevens enkel:

 • voor administratieve doeleinden (bijv. facturatie en opvolging van klantencontacten),
 • om lopende gesprekken of vragen tot informatie verder te zetten,
 • om je te informeren over onze projecten, events en activiteiten
 • om je informatieve mails te sturen
 • voor marketingdoeleinden,
 • voor het verbeteren van uw gebruikservaring van onze website.

B. Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de tijd nodig voor de hierboven opgesomde doelstellingen.
Behalve de verkoopovereenkomst die u afsluit met VOORUITZICHT of één van haar verwante vennootschappen – die permanent wordt bewaard – worden de persoonsgegevens die VOORUITZICHT verzamelt en gebruikt niet langer dan 5 jaar na het laatste gebruik ervan bijgehouden.

4. DELEN WE JE GEGEVENS?

We delen je gegevens niet met derden die deze gegevens zelf willen gebruiken, voor welk doel dan ook.
We maken wel gebruik van bepaalde services (websitehosting, e-mailclients [zoals Outlook, Lotus Notes], Mailchimp, back-up en dataopslag [zoals Wetransfer], CRM software [zoals How About Sales, Microsoft Dynamics, Salesforce]enz.) en analyse van je webbezoek [zoals Google Analytics]). Deze dienstverleners mogen je gegevens niet gebruiken, maar ze staan wel op hun servers, zodat ze ze strikt gezien wel ontvangen (en verwerken). Maar uiteraard geven zij ons de nodige garanties dat je gegevens daar veilig staan.

5. HOE BESCHERMEN WIJ DE DOOR ONS VERWERKTE GEGEVENS?

Wij beschermen deze gegevens door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals het nemen van de vereiste:

 • technische beveiligingsmaatregelen op onder meer de vlakken van toegang (inlogvereisten, paswoordbeleid, etc.), bewaring (encrypteren, back-up, enz.) en bescherming tegen toegang van buitenaf (firewall, antivirus software, enz.) van de media waarop persoonsgegevens opgeslagen kunnen worden,
 • organisatorische maatregelen, zoals het bijhouden van een dataregister, het naleven van een databeleid, het afdwingen van garanties van onze contractpartners, enz.
 • maatregelen om de bewaarde data als vertrouwelijk te behandelen.

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via het internet niet zonder gevaar verloopt en u de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer u gegevens naar ons via het internet verstuurt.

Eventuele fysieke gegevens worden bewaard op een locatie die niet toegankelijk is voor derden.

6. WAAR BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij streven ernaar om alle verwerkte persoonsgegevens binnen de Europese Unie te bewaren.
Wij kunnen (zullen) persoonsgegevens enkel buiten de EU (laten) verwerken wanneer dit gebeurt in landen met een passend beschermingsniveau of wanneer de ondernemingen die uw gegevens verwerken een passend beschermingsniveau kunnen bieden, overeenkomstig de GDPR (onder meer door het toepassen van de Standard Contractual Clauses zoals bepaald door de Europese Commissie en/of het vereisen van certificaten goedgekeurd door de Europese Commissie).
Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, gaat u akkoord met deze regeling.

7. UW RECHTEN

Wij zullen je persoonsgegevens op geen andere wijze gebruiken dan voorzien in dit privacy beleid.

Je hebt altijd het recht op toegang tot alsook kopie name, raadpleging, correctie, schorsing en verwijdering van de informatie die wij over je bijhouden. Ook deze rechten kan je eenvoudig uitvoeren door contact op te nemen met ons via verkoop@vooruitzicht.be of 03 260 95 60. Desgevallend kunnen wij een identiteitsbewijs vereisen.

8. VRAGEN EN FEEDBACK

Heb je vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent hoe wij met je privacy omgaan. Contacteer ons dan zeker via verkoop@vooruitzicht.be of 03 260 95 60, wij staan je graag te woord.

9. GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

Wij verzoeken u ook onze algemene voorwaarden voor de Website te lezen, die het gebruik, de disclaimer en de beperking van de aansprakelijkheid met betrekking tot het bezoek aan onze website regelt.

10. UW TOESTEMMING

Door onze website te gebruiken en en/of gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met dit privacy beleid.