Algemene voorwaarden

Het gebruik van de website www.vooruitzicht.be en alle projectwebsites van VOORUITZICHT (de “Websites”) is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. 

Door gebruik te maken van de Websites wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd, bijvoorbeeld ingevolge nieuwe ontwikkelingen of nieuwe regelgeving. 

GEBRUIK VAN DE WEBSITES

VOORUITZICHT besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling en de actualisering van haar Websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks deze inspanningen kan VOORUITZICHT echter niet garanderen dat de informatie op de Websites volledig juist, nauwkeurig en actueel is. De gegevens die u vindt op de Websites kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. 

VOORUITZICHT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Websites of op basis van via de Websites ter beschikking gestelde informatie.

De Websites kunnen bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. VOORUITZICHT heeft geen enkele inspraak voor wat betreft de inhoud van deze websites of bestanden en kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van de Websites verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de inhoud van de Websites. 

De inhoud van de Websites en de ter beschikking gestelde informatie op de Websites behoort tot de exclusieve intellectuele eigendom van VOORUITZICHT. 

De informatie die op de Websites kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn voorbehouden en beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften.

Bij wijze van uitzondering, en in overeenstemming met de bepalingen uit boek XI, Titel 5 van het Wetboek Economisch recht betreffende auteursrechten en de naburige rechten, hebt u het recht om de informatie op deze website te downloaden en te kopiëren voor strikt persoonlijk gebruik. 

Ongeoorloofd gebruik van de website of een deel ervan, of enige (andere) miskenning van intellectuele eigendomsrechten zal aanleiding kunnen geven tot rechtsvervolging in overeenstemming met de geldende wetten. 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

VOORUITZICHT garandeert dat de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt geheim gehouden worden, dat ze niet verkocht worden aan of op een andere manier ter beschikking gesteld worden van derden. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt om u op de hoogte te brengen van nieuwigheden, events, vastgoedprojecten en investeringsavonden van Vooruitzicht (en dochtervennootschappen), waarvoor u toestemming geeft bij de actieve aanvaarding (optin) van onze algemene voorwaarden en privacy beleid. 

U hebt het recht om op eenvoudig verzoek persoonlijke gegevens uit onze databank te laten schrappen of ze te laten wijzigen overeenkomstig de Europese wet (GDPR) die van kracht zal zijn vanaf 25 mei 2018.

COOKIES

De Websites kunnen gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Websites te vereenvoudigen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, dient u de instellingen van de browser te raadplegen om deze te wijzigen. Bij weigering van de cookies is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de website niet meer toegankelijk zijn. 

BELGISCH RECHT
Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Websites en deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd.